Arbetsmodellen - Kultur & Struktur

 

Den arbetsmodell som används för  kallas för ”Kultur och Struktur” och bygger på att hårda och mjuka värden utvecklas mot visionen i en integrerad process. Våra kunder anser att man uppnått effekter i form av resultat och ökad arbetsglädje efter genomfört projekt enligt detta koncept.

 

Konceptet innebär ett ständigt lärande för samtliga deltagare som leder till individuell utveckling och organisatoriskt lärande.

 

Förändringskraft -Alla verksamheter kan karakteriseras med hänsyn till dess inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet handlar om organisationen och hur uppdraget genomförs.  Yttre effektivitet är själva värdet på erbjudandet och marknadens efterfrågan.

 

För att göra verksamheten mer lönsam krävs att den totala effektiviteten förbättras. Med beprövade modeller hjälper Indigo IPEX sina kunder att utveckla den förändringskraft som krävs. 

 

Den generella modellen vi arbetar efter innehåller 6 huvudsteg. Inför varje kunduppdrag anpassas dessa till kundens specifika situation.

 

 

 

1. Strategisk planering
 • System- och helhetsförståelse

 • Övergripande nulägesanalys och framtida
  önskvärt läge/tillstånd

 • Fastställande av vision och mål

 • Spelregler och samträning

 • Strategisk plan för förbättringsarbetet

 

2.  Förankring
 • Tydliggörande av vision och mål samt
  lednings-och projektorganisation

 • Reflektioner och förväntningar

 • Spelregler, personligt ansvarstagande
  och samträning

 • Utmaningar, hinder och åtgärder

 • Kommunikationskanaler

 

 

3.  Processutvecklingsprojekt    
  3.1 Projektdefinition
 • Fastställa krav och omfattning på förbättringsprojekt

 • Säkerställa rätt kompetens i team och beslutskraft i styrgrupp

 • Säkerställa att mål, planer och avgränsningar är i linje med strategiskt fokus

 • Utbilda och motivera nyckelaktörer i projektet

 • Förbereda berörda nyckelaktörer utanför projekt

 

  3.2 Analys av ÄR-läge
 • Förstå ÄR-läget.

 • Utveckla kunskap inför förbättringsarbetet både hos designteam, styrgrupp och medarbetare.

 • Skapa insikt och öppenhet för förändring.

 • Hitta felkopplingar och grundorsaker.

 • Vidare utveckla/finjustera målbild.

 

  3.3 Design av BÖR-läge

 • Processindelning och kravspecifikationer på processer.

 • Utveckla BÖR-processer som uppfyller kravspecifikation och kreativa visioner.

 • Utveckla mätsystem.

 • Beskriva förbättringar och konsekvenser samt utveckla implementeringsplan för alla prestationsnivåer.

- Organisation

- Process

- Team

- Medarbetare

 

  3.4 Implementering
 • Visualisera de nya arbetssätten i verksamheten (eventuellt med processmotor)

 • Träna och coacha ledare och medarbetare.

 • Processteam bildas, ett för var och en av delprocesserna. Ur designteamet utses processägare som tillsammans med teamet arbetar igenom lösningarna, förankrar och implementerar dem.

 • Realisera effektmålen

 • Etablera en struktur för organisatoriskt lärande och ständig förbättring

 

 

4.  Temadagar
 • Skapa delaktighet och engagemang i hela organisationen

 • Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

 • Grunda för effektiv implementering

 

 

5.  Utveckling av intern förändringsledning
 • Anpassa/utveckla och införa en systematisk förbättringsprocess som omfattar hela flödet från identifiering av förbättringsmöjligheter, analys och lösning av problem, genomförande av lösning samt underhåll av genomförda förbättringar.

 • Utbilda interna förändringsledare och interna processcoacher att verka i utvecklade förbättringsprocesser inom verksamheten

 • Skapa en långsiktig utvecklingsprocess

 • Ta tillvara investeringen och sprida arbetssättet till resten av verksamheten

 • Skapa en beredskap för att möta nya utmaningar

 

 

 

6.  Ständig förbättring
 • Arbeta enligt överenskommen förbättringsmodell

 • Löpande stöd från Indigo IPEX

 • Rådgivning till interna processcoacher

 • Dokumentationssupport

 • Erfarenhetsbyte med nätverk av processcoacher

 • Kontinuerlig förbättring av förbättringsmodell

 • Att ständigt förbättra verksamheten

 • Att ständigt utveckla förbättringsarbetet

 

 

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare Vattenfall

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                                                                                          Terje Løvdok

Chef DROPS, NSB

“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”

Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

”Indigo IPEX har gett os verktyge att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring

Kjell Ivarsson,

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10