Förbättrade processer, ökat engagemang och ökad delaktighet

Flertalet av Indigo IPEX kunder är kommuner och bolag som är kommunalt ägda.

 

Oftast vet kommunledningen/beställaren vilket resultat man vill uppnå, men komplexiteten och kulturen sätter hinder oavsett hur goda intentionerna än är. Tid och kompetens att organisera ett förändringsarbete saknas i vardagen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Genom användning av Indigo IPEX koncept och kompetens hanteras dessa hinder och genomförandeförmågan optimeras

 

För att läsa mer om hur vi arbetat inom kommun och kommunala bolag och vilka reslutat som uppnåtts läs våra case nedan:

 

 

CASE

 

 

 

PROCESSEN UPPFATTAS SOM SNABB, TYDLIG OCH ÖVERBLICKBAR

 

 

Processutveckling - Kommun 
 

Bakgrund

 

För att förstärka kommunens position beslutades att kartlägga rekryteringsprocessen samt genomföra förbättringar.  Syftet med intiativet var att:

 • utveckla ett likartat arbetssätt i rekryteringsprocessen

 • rekryteringsprocessen ska uppfattas snabb, tydlig och överblickbar av sökande till kommunen och av rekryterande chefer och medarbetare i verksamheten.

 • rätt kompetens ska finnas på rätt plats, i rätt tid.

 • kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

 

Uppdrag

 

Uppdraget bestod av att beskriva och utveckla en förvaltningsövergripande Personal/ Rekryteringsprocess i Kommunen.

 

Uppdraget genomfördes enligt Indigo IPEX arbetsmodell för processförbättring, modellen anpassades utifrån Kommunens utmaning och förutsättningar. Förbättringsarbetet omfattade bland annat följande steg:

 • Strategisk förankring i projektledning, framtagning av effektmål och projektdefintion

 • Analys av ÄR-läge och dess felkopplingar samt en noggrann analys av grundorsaker

 • Prioritering efter inverkan på effektmål och åtgärdskomplexitet

 • Design av BÖR-läge -  (utveckling av kravspecifikation, kreativa lösningar, övergripande processkarta, detaljerad processkarta med uppgifter och ansvar samt systemkrav.

 • Lösningar förankrades regelbundet hos berörd personal genom temadagar. 

 • För att underlätta implementering tillämpades modeller innehållande både Struktur (ex. arbetssätt/rutiner, regler, struktur, system, organisation) och Kultur (ex. - förhållningssätt, värderingsattityder, beteenden, ledarskap, drivkrafter, effektiva team, självkännedom). Detta tillsammans ger strukturella lösningar och engagemang som leder till realiserade förbättringar. 

 • Parallellt med uppdraget utbildades interna förändringsledare med syftet att säkerställa implementering, efterlevnad och vidareutveckling.

 

 

Resultat

Ett likartat arbetssätt (dvs. gemensamma åtkomliga verktyg, förmåga att arbeta i olika förvaltningar, minskad sårbarhet) inom kommunen. Processen uppfattas som snabb, tydlig och överblickbar av sökande, rekryterande chefer och medarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Indigo IPEX har gett oss verktyg att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring

Kjell Ivarsson,

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”

Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare Vattenfall

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                                                                                                                                                                     Terje Løvdok

Chef DROPS, NSB

Chefsdag - Kommun i södra Sverige

 

Bakgrund

Kommunen stod inför klassiska utmaningar i det förändringarbetet man påbörjat angående personalpolitisk handlingsplan - attraktiv arbetsgivare.  Indigo IPEX samarbetspartner UNIK Resurs blev tillfrågade om att arrangera en chefsdag för ca. 80 chefer.  Kommunen ville få till en ökad "vi-känsla",  och ge cheferna ett gemensat tillfälle till förkovring inom aktuella ämnen. Man ville även ge stöd och tips för att kunna genomföra medarbetarsamtal och fånga upp medarbetarnas signaler när förändringsarbetet bedrivs på arbetsplatsnivå. Indigo IPEX fick som uppdrag att skräddarsy och genomföra själva chefsdagen. 

 

Uppdrag

Hela upplägget för dagen byggde på korta presentationer, kunskapspåfyllnad samt arbete i grupper om 8-10 personer med workshopslikande uppgifter dagen avslutades med korta redovisningar som dokumenterades i realtid. 

 

På agendan stod bland annat;
- Rekflektion över "Chefens uppdrag"
- Chefsideal och ledarvilja - workshop kring "mitt uppdrag som chef"

- Kommunikation - case Kommunikativa dilemman
- En kommunikationsmodell kring det svåra samtalet - Övring/Case

- Konkretisering och definering av kritiska framgångsfaktorer från dagen sarbete

 

 

Resultat

 • Ett ökat engagemang för personalpolitisk handlingsplan bland chefer och ledare

 • Ökad förmåga till svåra samtal mellan chefer/ledare och medarbetare

 

 

 

 
NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10