Ökat mervärde för patienten och minskad personalomsättning

 

Under de senaste sju åren har Indigo IPEX konsulter haft omfattande uppdrag inom Hälso- och Sjukvård.   Flertalet av uppdragen inom denna sektor har varit kopplade till mål som bland annat innebär förbättringar avseende patientupplevelse, patientsäkerhet, medskapande och totalkostnad. Uppdragen har bland annat omfattat hälsovård, ambulans, primärvård, mottagningar, akutmottagningar, slutenvård, kommunal vård och samarbeten i gränssnitten för att skapa sammanhållna processer.

 

Vi har utifrån våra projekt inom kommun och landsting lärt oss mycket och byggt goda relationer med människor i verksamheten.  Det hjälper oss att ha en god insyn i Hälso- och Sjukvårdens utmaningar. Genom att följa rapportering i media, olika nyhetsbrev och sociala medier håller vi oss uppdaterade om utvecklingen lokalt och nationellt, ur patientperspektiv, tjänstemannaperspektiv och politiskt perspektiv.

 

Erfarenheten har lärt oss att respektera komplexiteten och ha förståelse för utmaningarna i dagens Hälso- och sjukvård. Oftast vet ledningen vilket resultat man vill uppnå, men komplexiteten och kulturen sätter hinder oavsett hur goda intentionerna än är. Tid och kompetens att organisera ett förändringsarbete saknas i vardagen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Genom användning av vårt koncept och vår kompetens hanteras dessa hinder och genomförandeförmågan optimeras. 

 

För att läsa mer om hur vi arbetat inom sjukvården och vilka reslutat som uppnåtts läs våra case nedan:

 

 

CASE

 

 

 

ÖKAT MERVÄRDE

FÖR PATIENTEN OCH MINSKAD PERSONAL-OMSÄTTNING

 

 

Processförbättring - Akutmottagning

 

Bakgrund

Bakgrunden till förändringsinitiativet har varit:

 • Att patientflödet ökat dramatiskt

 • En beslutad ombyggnation av sjukhuset

 • Minskat antal sängplatser

 • En ohållbar arbetssituation

 

 

Uppdrag

Uppdraget till Indigo IPEX var att:

 • Skapa en gemensam värdegrund samt spelregler för verksamheten.

 • Att stötta ledningsgruppen i sitt arbeteoch ”teama” all personal.

 • Analysera ÄR-läget, det vill säga belysa och beskriva tidigare arbetssätt och felkopplingar.

 • Att ta fram och implementera BÖR-design, det vill säga skapa nya flöden och arbetssätt som är effektivare och rationellare och som eliminerarfelkopplingar. 

 

Konkret har arbetet inneburit att bygga projektorganisation, ansvara för intern information, genomfört temadagar för all personal med återkopplingar från processarbetet samt utbidlning i kulturfrågor. Leda styrgrupps-, projektgrupps- och designgruppsmöten. Moderera och dokumentera processarbetet. Identifiera mått och nyckeltal, revidera balanserat styrkort. Utveckla förändringsledare.

 

Resultat

 • Verksamhetseffekter

 • Tydligt ledarskap och medarbetarskap. Att alla känner till våra mål och att vi jobbar efterdessa och följer upp. Tydligt och effektivt arbetssätt.

 • Kvalitetsvinster 

 • Minskade köer och kortare vistelsetider, färre avbrott, takttider, ökad patientsäkerhet.

 • Ekonomiska effekter 

 • Mindre övertid, färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning, mindre/kortare introduktionstid. Optimalt samordnad planering av samtliga resurser.

 

 

 

 

 

 

"Med akutprocessen har vi fått verktyg som hjälper både medarbetare och chefer att påvisa vad vi behöver förbättra. Vi arbetar med förändringen under reglerade former med hjälp av PDCA-hjulet och medarbetarna är engagerade och involverade.

 

                               - Enhetschef på akutmottagningen

 

"Genom akutprocessen har medarbetaren ett forum att lämna sina felkopplingar men även att komma med lösningar. Problemställningar genomarbetas på ett gediget sätt, provas och dokumenteras. Lösningarna blir hållbara genom detta arbetssätt."

 

                                - Processägare på sjukhuset

 
Strategi & Verksamhetsutveckling inom sjukhus

 

Bakgrund & uppdrag

 

Indigo IPEX AB metod för Kultur & Struktur har använts för att stödja Sjukhusets förändringsprogram under 5 år genom att bygga upp intern kompetens att driva och facilitera förändringsprocesser på olika nivåer vad gäller strategi- och verksamhetsutveckling. I uppdraget ingick bland annat:

 

 • Konkretisering av vision och mål

 • Strategiframtagning

 • Verksamhetsanalyser

 • Värdegrundsarbete

 • Utveckling av organisationskultur

 • Flödes- och processförbättring (både patientprocesser och arbetsprocesser)

 • Benchmarking

 • Leanutbildning

 • Krav på IT-lösningar

 • Förändringsledning

 • Styrkort, styrning

 • Uppföljning av implementering

 • Konflikthantering

 

 

Under perioden har 2 interna processcoacher utbildats i Indigo IPEXs förbättringsmetod.

 

 

Indigo IPEX AB roll de senaste åren har varit projektledning samt att stödja verksamheten, beslutsfattare och komplettera interna processcoacher under speciellt komplexa och utmanande projekt, ex:

 

 • Akutprocessen med syfte att förbättra hela akutflödet

 • Ambulansprocessen med syfte att integrera ambulansverksamheten i Akutcentrum

 • Diagnostikprocessen med syfte förbättra hanteringen av akuta undersökningar/diagnostik + gränssnitten

 • Ortopedprocessen med syfte att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder

 • Endoskopiprojektet med syfte att förbättra flöden och tillgänglighet

 • Dagkirurgi projektet med syfte att förbättra flöden och öka andelen dagkirurgiska operationer och minska slutenvårdoperationer

 

 

Resultat för sjukhuset

 

Verksamhetseffekter:

 • Tydligt ledarskap och medarbetarskap

 • Att alla känner till våra mål och att vi jobbar efter dessa och följer upp 

 • Tydligt och effektivt arbetssätt

 • Förbättrad kultur genom ökat engagemang och möjlighet att påverka samt arbetsglädje och lärande

 

Kvalitetsvinster: 

 • Minskade köer och kortare vistelsetider

 • Färre avbrott

 • Takttider

 • ökad patientsäkerhet

 

Ekonomiska effekter 

 • Mindre övertid

 • Färre sjukskrivningar

 • Minskad personalomsättning

 • Mindre/kortare introduktionstid

 • Behov av färre vårdplatse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Arbetssättet ger möjlighet för all personal att påverka och förbättra för patienterna och därmed förbättra arbetsmiljön. Det är vi som arbetar i verksamheten som ser både fördelar och nackdelar, vad som brister och vad som fungerar."

 

                                      - Processägare på sjukhuset

 

Ledningsutveckling och processförbättring - Landstingsservice

 

Bakgrund & uppdrag

 

Indigo IPEX AB metod för Kultur & Struktur har använts för att stödja ett av Sveriges landstingsservice med utveckling av ledningsgrupp samt översyn av verksamhet samt verksamhetsutveckling. I uppdraget ingick bland annat:

 

 • Konkretisering av vision och mål

 • Utveckling av ledningsgrupp och värdegrund

 • Strategisk förankring i ledning

 • Framtagning av effektmål och projektdefinition

 • Översyn av verksamheten med avseende på effektivitet

 • Analys av ÄR-läge och dess felkopplingar samt en noggrann analys av grundorsaker

 • Benchmarking med andra landsting

 • Prioritering efter inverkan på effektmål och åtgärdskomplexitet

 • Design av BÖR-läge, utveckling av kravspecifikation, kreativa lösningar, övergripande processkarta, detaljerad processkarta med uppgifter och ansvar samt krav på IT baserade lösningar.

 • Lösningar förankrades regelbundet hos berörd personal genom temadagar 

 

 

För att underlätta implementering tillämpades modeller innehållande både Struktur (ex. arbetssätt/rutiner, regler, struktur, system, organisation) och Kultur (ex. - förhållningssätt, värderingsattityder, beteenden, ledarskap, drivkrafter, effektiva team, självkännedom). Detta tillsammans ger strukturella lösningar och engagemang som leder till realiserade förbättringar.

 

Parallellt med uppdraget utbildades interna förändringsledare med syftet att säkerställa implementering, efterlevnad och vidareutveckling.

 

 

 

Resultat för landstingsservice

 

 • Frigjord tid för vårdpersonal - Tid för att lägga en beställning - Minskad tid för förrådshantering     på avdelningen.

 • Kvalitetssäkrad process

 • Beställarens arbetsmiljö förbättrad

 • Ökad leveransprecision

 • 100 %  full information vid avvikelse

 • Minskad fakturahanteringen för vården

 • Ökad kvalitet genom mer konsekvent kontering

 • Minskat manuellt arbete för fakturahanteringen

 • Beställarens arbetsmiljö förbättrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10