OM OSS

 

Ständig förbättring av vår våra verktyg och arbetsmodeller

För att kunna erbjuda våra kunder förstklassig stöd inom strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling ser vi till att ständigt utveckla vårt arbetssätt, våra verktyg och arbetsmodeller. 

 

Under det senaste året har Indigo IPEX också engagerats i ett forskningsprojekt med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet är att utveckla beslutsstöd inom Hälso- och Sjukvård genom användning av stora datamängder, ”Big data” och därigenom stödja mål och strategier för ett proaktivt förhållningssätt t.ex. genom bättre prediktering av behov. Indigo IPEX bidrag till detta är att skapa rätt förutsättningar för kreativitet, datainsamling och tester genom att ge forskningsprojektet tillgång till verkliga förändringsprojekt. I gengäld får förändringsprojektet tillgång till spets- och forskningskompetens från BTH och möjligheten att skapa beslutsstöd.

 

Läs mer om Bigdata@BTH projektet nedan eller kontakta gärna våra konsulter för att höra mer!

 

 

 

 
NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Bigdata@BTH

 

 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) initierade hösten 2014 ett forskningsprojekt, BigData@BTH.

 

Bakgrunden till detta är att data kommer att genereras i en allt snabbare takt under överskådlig framtid. Mervärde och kostnadsbesparingar kan erhållas genom att analysera stora dataströmmar . Analysen av stora datamängder kräver skalbara och högpresterande datorsystem . Forskningsprofilen, ”Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder”, kombinerar befintlig kompetens inom maskininlärning , data mining , och datorteknik för att skapa ny kunskap inom området. Värdet av den nya kunskapen kommer att demonstreras och utvärderas i två tillämpningsområden (beslutsstödssystem och bildbehandling).

 

Huvudprojektet är indelat i ett antal delprojekt, varav ett fokuserar på hälso- och sjukvård. Delprojektet har rekryterat ett antal forskare och doktorander samt inlett ett samarbete med 3 st industripartners, Indigo IPEX, Contribe och CGI. Förväntat forskningsresultat är förbättrade metoder för prediktering och mönsterigenkänning samt förbättringar avseende traditionella logistiska metoder så som optimering och simulering.

 

Delprojektet har sedan starten i september 2014 initierat följande forskningsprojekt:

  • Implementering av nya metoder för analys av stora datamängder i syfte att skapa bättre prediktering av operationer på Danderyds sjukhus

  • Integrerade forsknings- och utvecklingsprojekt avseende bl.a. bättre omhändertagande vid artros, ökning av täckningsgrad och större andel med blodtryck < 140/85, typ 2 diabetes, kortare tid mellan remiss och specialistmottagning vid prostatacancer, samt fler med direktinläggning till strokeenhet och kortare tid mellan ankomst och trombolys. Dessa integrerade forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs i samarbete mellan Bigdata@BTH och olika landsting.

 

Kriterier som Bigdata@BTH använder för att välja projekt är följande:

  • Stor volym

  • Vinstmöjligheter- upplevd kvalitet från patient- sjukvården (beställare och vårdgivare)- rätt från början

  • Möjligt att få ut information som behövs

  • Finnas engagemang på ”insidan”

 

 

Anledningen till att Indigo IPEX blivit utvalda till att delta i projektet är att vi har gedigen erfarenhet från uppdrag i Hälso- och Sjukvården med fokus på verksamhets- och organisationsutveckling. Framför allt som stöd till ledningsgrupper, chefer och nyckelpersoner som tillsammans vill uppnå ett visst resultat i verksamheten. Ett behov av kulturförändring brukar också vara centralt i uppdragen, som till exempel ökat engagemang och ansvarstagande brett i organisationen med utgångspunkt från det specifika landstingets behov och grundläggande värderingar, policys och direktiv.

 

Indigo IPEX metodik, utgår från ett helhetsperspektiv med kartläggning av de problem som förekommer i en organisation, hos de enskilda verksamheterna och mellan verksamheter och utifrån påverkan av omvärlden. Chefer och nyckelpersoner identifieras och har tydliga roller i ledningen av förändringen. Indigo IPEX utbildar, handleder och coachar chefer och nyckelpersoner i förändringsledningsmodellen. Modellen är ett strukturerat tillvägagångssätt i att leda individer, grupper och organisationer från ett nu-läge till ett implementerat önskat framtida läge genom översyn, utveckling, och effektivisering av processer/arbetsprocesser samt organisation och förändringsledning. Baserat på respektive landstings behov anpassas förändringsmodellen. Indigo IPEX koncept för processutveckling har sitt ursprung i en metod som utvecklades av Alan P. Brache och Geary A. Rummler. Indigo IPEX har arbetat och utvecklat metoden vidare sedan början på 90-talet och idag är modellen är en av de främsta inom just processförbättring.

 

Under de senaste sju åren har Indigo IPEX konsulter haft omfattande uppdrag inom Hälso- och Sjukvård.  Flertalet av uppdragen inom denna sektor har varit kopplade till mål som bland annat innebär förbättringar avseende patientupplevelse, patientsäkerhet, förändringsledning, medskapande och totalkostnad. Uppdragen har bland annat omfattat hälsovård, ambulans, primärvård, mottagningar, akutmottagningar, slutenvård, kommunal vård och samarbeten i gränssnitten för att skapa sammanhållna processer.

 

Läs mer här http://www.bth.se/bigdata/

 

 

Inbjudan till samarbete avseende forskning och förbättringsarbete

 

Det finns möjlighet för fler landsting att delta i detta forsknings- och förbättringsprojekt. Kontakta IndigoIPEX om intresse finns.

 

 

 

 

”Indigo IPEX har gett oss verktyg att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring

Kjell Ivarsson,

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Indigo IPEX står för kunnande och
engagemang.”

Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare, Vattenfall

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet,
processefterlevnad och kvalitetssäkring
av processerna.”  
                         

Terje Løvdok

Driftchef, NSB Trafikk

@2015 by Indigo IPEX

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10