Omvärdsanalys

 

Omvärldsanalys genomförs med ett s.k. omvärldsschema som bas, med syftet att beskriva hela det system som företaget/organisationen verkar i. I detta schema beskrivs nuläget avseende marknad, konkurrens/alternativ, resurser samt hur övriga omvärldsfaktorer påverkar hela systemet.

 

För att beskriva/göra antaganden om framtida omvärld kompletteras bilden med trender och scenarier.

 

För att skapa underlag inför arbetet att forma företagets strategi/erbjudande/position används SWOT-analys. SWOT-analys syftar till att kartlägga en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hotbilder.