Strategi- och verksamhetsutveckling inom Sjukhus

CASE

 

 

 

Bakgrund & uppdrag

 

Indigo IPEX AB metod för Kultur & Struktur har använts för att stödja Sjukhusets förändringsprogram under 5 år genom att bygga upp intern kompetens att driva och facilitera förändringsprocesser på olika nivåer vad gäller strategi- och verksamhetsutveckling. I uppdraget ingick bland annat:

 

 • konkretisering av vision och mål

 • strategiframtagning

 • verksamhetsanalyser

 • värdegrundsarbete

 • utveckling av organisationskultur

 • flödes- och processförbättring (både patientprocesser och arbetsprocesser)

 • benchmarking

 • leanutbildning

 • krav på IT-lösningar

 • förändringsledning

 • styrkort, styrning

 • uppföljning av implementering

 • konflikthantering

 

 

Under perioden har 2 interna processcoacher utbildats i Indigo IPEXs förbättringsmetod.

 

 

Indigo IPEX AB roll de senaste åren har varit projektledning samt att stödja verksamheten, beslutsfattare och komplettera interna processcoacher under speciellt komplexa och utmanande projekt, ex:

 

 • Akutprocessen med syfte att förbättra hela akutflödet

 • Ambulansprocessen med syfte att integrera ambulansverksamheten i Akutcentrum

 • Diagnostikprocessen med syfte förbättra hanteringen av akuta undersökningar/diagnostik + gränssnitten

 • Ortopedprocessen med syfte att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder

 • Endoskopiprojektet med syfte att förbättra flöden och tillgänglighet

 • Dagkirurgi projektet med syfte att förbättra flöden och öka andelen dagkirurgiska operationer och minska slutenvårdoperationer

 

 

 

 

 

Resultat för sjukhuset

 

Verksamhetseffekter:

 

 • Tydligt ledarskap och medarbetarskap

 • Att alla känner till våra mål och att vi jobbar efter dessa och följer upp 

 • Tydligt och effektivt arbetssätt

 • Förbättrad kultur genom ökat engagemang och möjlighet att påverka samt arbetsglädje och lärande

 

 

Kvalitetsvinster: 

 • Minskade köer och kortare vistelsetider

 • färre avbrott

 • takttider

 • ökad patientsäkerhet

 

 

Ekonomiska effekter 

 • Mindre övertid

 • färre sjukskrivningar

 • minskad personalomsättning

 • mindre/kortare introduktionstid

 • behov av färre vårdplatser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Indigo IPEX har gett os verktyge att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring

Kjell Ivarsson,

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”

Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare Vattenfall

“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                                                                                          Terje Løvdok

Chef DROPS, NSB

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10