VÅRT ERBJUDANDE

 

 

Strategi & Styrmodell

 

Vi hjälper våra uppdragsgivare att säkra framtida affärer genom att utveckla en tydlig och vinnande strategi. Tillsammans med nyckelpersoner tar vi fram beslutsunderlag och styrmodeller inför beslut om tillväxt och/eller effektivitetsprogram. Indigo IPEX kunskap och erfarenhet av strategi och implementering kommer att säkerställa ett lyckat genomförande med avsedda effekter för er verksamhet.

 

Läs om våra produkter & tjänster inom strategi & styrmodell nedan och kontakta gärna våra konsulter för att höra mer!

 
Omvärldsanalys

Omvärldsanalys genomförs med ett s.k. omvärldsschema som bas, med syftet att beskriva hela det system som företaget/organisationen verkar i. I detta schema beskrivs nuläget avseende marknad, konkurrens/alternativ, resurser samt hur övriga omvärldsfaktorer påverkar hela systemet.

 

För att beskriva/göra antaganden om framtida omvärld kompletteras bilden med trender och scenarier.

 

För att skapa underlag inför arbetet att forma företagets strategi/erbjudande/position används SWOT-analys. SWOT-analys syftar till att kartlägga en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hotbilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionsarbete

Utveckling/formulering av visioner görs på olika nivåer, organisation, process och medarbetarnivå. Vi grundlägger arbetet genom att skapa mentala förutsättningar för att tänka framtid. Detta sker genom kunskapsuppbyggnad, inspiration och teamutveckling. Baserat på detta utvecklas idéer till önskade framtida tillstånd som sedan genom en urvals- och förankringsprocess konkretiseras och formas till en vision.

 

Vi anser det är viktigt att visionen dels beskriver ett framtida tillstånd och dels ger vägledning i det dagliga görandet och beslutsfattandet.

 

 

 

 

 

 

Värdegrundsarbete

För att forma den värdegrund som verksamheten (företaget/avdelningen/gruppen) skall byggas på utför vi en rad aktiviteter så som intervjuer, värderingsövningar i workshops och gruppdialoger.

 

 

 

 

 

 

 

Strategiarbete

 

Syftet med det strategiska arbetet är att skapa en enhetlig bild av verksamheten och ett varumärke som ger uppdragsgivaren affärer/framgång långsiktigt. Vi arbetar främst med två visuella strategiska modeller:

 • Blue Ocean Strategy, ett verktyg att visualisera verksamhetens värdeerbjudande så att den yttre effektiviteten maximeras. Detta innebär ett systematiskt sökande efter värdeinnovationer i syfte att skapa s.k. tillfälliga monopol

 • Business Model Canvas, ett verktyg som tydliggör verksamhetens affärs/verksamhetsmodell på ett visuellt sätt innehållande de komponenter som framgången skall byggas på, så som värdeerbjudande, kundsegment, distributionskanaler, kundrelationer, intäktsströmmar, kärnprocesser, nyckelresurser, nyckelpartners och kostnadsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationsdesign

Organisationsdesign syftar till att skapa förutsättningar att ständigt förbättra såväl yttre som inre effektivitet. Hög yttre effektivitet innebär god förmåga att utveckla attraktiva erbjudanden som skapar efterfrågan. Hög inre effektivitet innebär god förmåga att leverera dessa erbjudanden på ett effektivt sätt.

 

Vi genomför organisationsdesign på följande sätt:

 

 1. Tydliggör strategin.

 2. Beskriv och analysera verksamhetens ÄR-läge med hjälp av ett s.k. relationsschema.

 3. Beskriv och analysera kärnprocessernas ÄR-läge.

 4. Utveckla BÖR-processer och KPI er som möter krav på yttre och inre effektivitet.

 5. Utveckla funktionell organisationskarta och tvärfunktionella forum för koordinering/förbättring.

 6. Utveckla uppgifter och ansvar för varje funktion/forum.

 7. Utveckla uppgifter och ansvar för varje roll/befattning.

 8. Skapa ett medarbetarsystem som främjar optimal prestation och utveckling.

 9. Etablera ledningsprocesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt nyckelpersoner

Vårt arbetssätt syftar till att realisera förbättringar genom att skapa optimala lösningar samt engagemang för dessa. Ju tidigare i en förändringsprocess vi får rätt nyckelpersoner ombord ju bättre förutsättningar skapar vi för både optimala lösningar och engagemang. Vi hjälper vår uppdragsgivare att forma laget av nyckelspelare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsplaner och styrkort

Baserat på vision, mål, strategi, processer och organisation utvecklas affärsplaner och styrkort. Vi stödjer uppdragsgivaren att genomföra detta på följande sätt:

 

 1. Kvalitetssäkring av input till affärsplaner och styrkort så som vision, mål, strategi, processer och organisation.

 2. Nedbrytning av övergripande mål till mål för respektive funktion

 3. Identifiering av aktiviteter och planer som krävs för att uppfylla mål.

 4. Utveckling av ett styrkort för uppföljning av funktionen.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10