OM OSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätbara förbättringar

 

Exempel på mätbara förbättringar som vårt arbetssätt resulterat i:

 

 • Förbättrade processer & flöden

 • Ökat samarbete i gränssnitten

 • Ökad lönsamhet

 • Ökad effektivitet

 • Ökad konkurrenskraft

 • Kortare ledtider

 • Ökad tillgänglighet

 • Nöjdare medarbetare och brukare

 • Ökad patientsäkerhet

 • Ekonomi i balans

 • Minskad personalomsättning

 • Förbättrad arbetsmiljö

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetssäkring och rutiner för planering

 

Innan ett uppdrag påbörjas skriver kunden och Indigo IPEX AB tillsammans en projektdefinition/ kravspecifikation. Denna innehåller överenskommen omfattning, syfte, mål och önskat resultat. Därefter utformar Indigo IPEX AB utvärderingar som är kopplade till kravspecifikationen.  Planeringen/förberedelsen av implementeringen påbörjas redan i starten av projekten och pågår under projektets gång.

 

I Indigo IPEX arbetsmodell finns väl inarbetade rutiner/verktyg för projektplanering/projektledning av testfaser och fullskaligt genomförande. 

 

Under uppdraget säkerställer konsulten/konsulterna att projektdeltagarna är överens om uppdragets omfattning och förväntat resultat genom att tillämpa olika pedagogiska modeller, övningar och diskussioner.

 

Utvärderingar sker efter varje insats och efter varje avslutat uppdrag genomförs även en utvärdering av konsultinsatsen som helhet. Vi genomför ytterligare en utvärdering på helheten ca 6-12 månader efter avslutade uppdrag för att på så sätt mäta effekterna av insatserna på sikt.

 

 

Läs hela vår kvalitetssäkring >>

 

 

Vi skapar resultatförbättringar genom strategisk fokusering, visualisering och delaktighet.

Uppnådda effekter & unikitet
 

Våra kunder anser framförallt att man uppnått effekter i form av resultat och ökad arbetsglädje efter genomfört projekt enligt vår arbetsmodell.  Vi hjälper våra kunder att ta tillvara på organisationens kunskap och dolda talanger genom att involvera samtliga medarbetare i utvecklingsprojekten.

 

Återkoppling från våra kunder om vad de upplever som unikt med vårt arbetssätt är bland annat:

 

 • att vi leder förbättringsarbetet samtidigt som medarbetare och chefer utbildas i förbättringsarbete -  ”Learning by doing”

 • att vi vet att det inte räcker att enbart förändra strukturen, för att våra kunder ska uppnå verklig förändring arbetar vi samtidigt respektfullt med kulturen

 • att vi skapar verklig delaktighet och engagemang hos medarbetarna

 • att våra kunder får mätbara resultat och förbluffande effekter

 • att vi är skickliga på att dokumentera och visualisera ert förbättringsarbete – alla får insyn, kan delta och följa upp. Vi garanterar att materialet är av hög kvalitet, uppdaterat och levereras till alla intressenter inom 2-3 dagar efter senast genomförd workshop.

 • att vi säkerställer att våra kunder kan fortsätta på egen hand, men följer gärna upp hur det
  har gått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmodell och verktyg

 

Indigo IPEX koncept för processutveckling har sitt ursprung i en metod som utvecklades av Alan P. Brache och Geary A. Rummler. Vi har arbetat och utvecklat metoden vidare sedan början på 90-talet.

 

Vi dokumenterar och visualiserar genomlysning, analys och slutprodukt i ett sammanhållet dokument vilket samtliga projektdeltagare får ta del av under projektets gång. Dokumentation av processer sker enligt BPMN-standarden. För att både säkra och ta processefterlevnaden ett steg vidare utvecklar vi bland annat körbara processapplikationen tillsammans med våra kunder.

 

Vi ser organisationer som levande system och att mycket kan hända under utvecklingsresans gång som kan påverka processupplägg och innehåll. Vi är öppna för detta och tillsammans med kunden justerar vi upplägg och aktiviteter utifrån behov som uppstår. 

 

Vårt angreppssätt bygger på strategiskt fokusering, visualisering, och delaktighet. 

 

Läs mer om vår arbetsmodell och våra verktyg här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor. Historiskt sett har vi varit fokuserade på större/komplexa organisationer inom hälso-, industri-, fastighets-. energi- och transportbranschen. Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

 

Våra kunder anser att de arbetsmetoder vi använder resulterar i bra lösningar och engagemang hos medarbetare och chefer, vilket resulterar i realiserade förbättringar.

 

Indigo IPEX AB har sitt huvudkontor i Karlskrona och kontor i Stockholm samt Helsingborg. Vi är verksamma i Skandinavien och norra Europa. I företaget finns åtta medarbetare och nyckelpartners, samtliga med lång och bred erfarenhet, med goda meriter inom strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling. 

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
“Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB transparens och tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring av processerna.”                            

Terje Løvdok

Chef DROPSf, NSB

“Indigo IPEX arbetssätt lade grunden för att vi lyckades.”

Sonja Henriksson

Projektledare, Vattenfall

“Indigo IPEX står för kunnande och engagemang.”


Peter Myrgård

Utvecklingschef, Stångåstaden

”Indigo IPEX har gett oss verktygen att jobba vidare på egen hand med ständig förbättring"

Kjell Ivarsson

Verksamhetschef Akutcentrum
Helsingborgs lasarett 

@2015 by Indigo IPEX

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn App Icon

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

info(at)indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10